Login
Close
Login

Privacy

Inleiding

Top Groep Nederland B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar, kandidaten en werknemers. Wij hebben dit privacy statement opgesteld om inzicht te geven in hoe wij de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie behandelen en beveiligen. Wij gaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uiterste zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Top Groep Nederland B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27337551. 

Top Groep Nederland B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. In sommige situaties schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. In deze situaties blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met de bedrijven die wij inschakelen maken wij contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy ten alle tijden gewaarborgd blijft.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze website, u zich op een andere manier aanmeldt sollicitant bij Top Groep Nederland B.V. of als u zich anderszins aanmeldt voor onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren of om onze andere vormen van dienstverlening uit te voeren. 
Top Groep Nederland B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden: 

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. 
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
 • Een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. 
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen. 
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem. 
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen. 
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. 
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. 
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen. 
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Top Groep Nederland B.V. verwerkt onderstaande persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten: 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens 
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring 
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan 
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof 
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring 
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto) 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Indien u voor Top Groep Nederland B.V. werkt worden naast de reeds genoemde persoonsgegevens de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning 
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening 
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan 
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet 

Derden

Top Groep Nederland B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Top Groep Nederland B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u contact met ons opnemen via de mail: info@topgroep.nl of telefonisch via: 0888 -111 444

Inzage en/of wijzigen gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

Verwerking van uw gegevens beperken: Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen. 

Recht om gegevens over te dragen: U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde. 

Recht om vergeten te worden: Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. 

Wij proberen uw verzoeken als genoemd onder paragraaf 7 zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt. 

Beveiliging

Top Groep Nederland B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Top Groep Nederland B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via maud@topgroep.nl of via het postadres: Hoofdweg 244, 2908 LC Capelle aan den IJssel. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0888 – 111 444.

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via de mail: info@topgroep.nl, telefonisch via:0888 – 111 444 of buiten werktijd via Mobiel / WhatsApp 0655 833 933.

Copyright © 2024 Top Groep Nederland B.V.   |  Privacy   |  Sitemap
Top Groep Nederland B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en projecten af te stemmen op je interesses.